O pagina de istorie din legea sportului

Ce v-a atras atenţia când aţi văzut imaginea?

Pentru mine primul lucru, când am văzut imaginea, a fost să remarc subtitlul: ziar al Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport. Cu un pic de google am găsit ce rol avea această instituţie.

Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport a fost organizat printr-o hotărâre din 1968, puteţi citi întreaga lege aici. Eu doar o să prezint câteva articole:

HOTARIRE Nr. 629 din 9 aprilie 1968 privind unele măsuri pentru aplicarea Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967 cu privire la dezvoltarea activităţii de educaţie fizică şi sport

Aparatul Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport are următoarea structură organizatorică:
– Secţia sporturi individuale în aer liber;
– Secţia sporturi individuale în sală;
– Secţia jocuri sportive;
– Secţia metodică a educaţiei fizice şi sportului de masă şi de performanţă;
– Secţia propagandă şi publicaţii sportive;
– Secţia organizare şi control;
– Secţia relaţii internaţionale;
– Secţia economică;
– Secţia secretariat;
– Serviciul de personal;
– Oficiul juridic;
– Oficiul pentru primirea, evidenţa şi urmărirea rezolvării reclamaţiilor, sesizărilor şi propunerilor cetăţenilor.

ART. 3
Consiliile locale pentru educaţie fizică şi sport au următoarele atribuţii în unităţile administrativ-teritoriale respective:
a) stabilesc planurile de perspectivă în domeniul educaţiei fizice şi sportului de masă şi de performantă;
b) exercită îndrumarea de specialitate a activităţii de educaţie fizică şi a sportului de masă;
c) răspund de activitatea sportivă de performantă şi de bună reprezentare a sportului din unitatea administrativ-teritorială în competiţiile republicane şi internaţionale; elaborează calendarul competiţiilor sportive în unitatea administrativ-teritorială şi organizează realizarea lui; conduc comisiile locale pe ramură de sport, care au sarcina să desfăşoare munca pentru dezvoltarea şi îndrumarea activităţii din fiecare ramură sportivă;
d) organizează, împreună cu alte instituţii, organe şi organizaţii locale care au sarcini în activitatea sportivă, activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
e) se preocupă de selecţionarea, pregătirea şi perfecţionarea instructorilor , arbitrilor şi altor cadre tehnice necesare activităţii de educaţie fizica şi sport;
f) desfăşoară propaganda în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
g) urmăresc, împreună cu organele sanitare din unitatea administrativteritorială, respectarea normelor igienico-sanitare în activitatea sportivă, la bazele de antrenament şi competiţii;
h) întocmesc bugete proprii. Fondurile pentru activitatea consiliilor locale pentru educaţie fizica şi sport şi a unităţilor subordonate sint asigurate din: subvenţii de la Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport, venituri din manifestaţii sportive şi din activitatea unităţilor subordonate, alte venituri;
i) elaborează, împreună cu alte instituţii, organe şi organizaţii locale care au atribuţii în domeniul educaţiei fizice şi sportului, planuri de dezvoltare a bazei materiale a activităţii sportive; urmăresc şi asigură respectarea destinaţiei bazelor sportive;
j) pot cere instituţiilor, organelor şi organizaţiilor locale din unitatea administrativ-teritorială care au sarcini în domeniul educaţiei fizice şi sportului date şi informaţii în legătură cu activitatea de educaţie fizică şi sport.

….

ART. 12

Desfiinţarea unei baze sportive, în condiţiile prevederilor Legii nr. 29 din 29 decembrie 1967, se va putea efectua numai cu asigurarea construirii unei alte baze sportive în locul celei supuse desfiinţării, în care scop titularii de învestiţii care cer desfiinţarea bazei sportive vor prevedea în planurile de învestiţii indicatorii necesari.

Proiectarea şi executarea de baze sportive în scopul înlocuirii unor asemenea obiective desfiinţate se vor asigura cel puţin la dimensiunile, capacitatea şi numărul de elemente componente ale bazei desfiinţate, de către organele care propun aceasta.

….

ART. 14

Premiile, primele şi îndemnizaţiile acordate sportivilor, specialiştilor şi tehnicienilor sportivi pe baza normelor emise de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport sint scutite de impozite.

Nu am găsit ce s-a întâmplat cu acest consiliu, nici nu prea contează cred, nu pot să nu remarc două ideei:
– încurajarea sportului de masă
– protejarea bazelor sportive.

Ani au trecut şi legea actuală este Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, consolidată în 2009 pe care o puteţi citi aici. O să extrag câteva paragrafe:

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport în România.

(2) În sensul prezentei legi, prin educaţie fizică şi sport se înţelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiţia fizică şi confortul spiritual, să stabilească relaţii sociale civilizate şi să conducă la obţinerea de rezultate în competiţii de orice nivel.

Art. 2

(1) Educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional sprijinite de stat.

(3) Educaţia fizică şi sportul cuprind următoarele activităţi: educaţia fizică, sportul şcolar şi universitar, sportul pentru toţi, sportul de performanţă, exerciţiile fizice practicate cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic.
(4) Statul garantează exercitarea funcţiilor sectorului public şi ale sectorului particular în domeniile educaţiei fizice şi sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toţi factorii interesaţi.

Titlul X – Protecţia socială a sportivilor de performanţă

Art. 63

Sportivii de performanţă beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistenţa socială, de asigurare socială de sănătate, precum şi de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în condiţiile legii.

Art. 64

(1) Sportivul de performanţă care a obţinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale şi europene de seniori probe olimpice are dreptul, la cerere şi cu confirmarea Ministerului Tineretului şi Sportului, la o rentă viageră.

(2) Renta viageră prevăzută la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie.

(5) În funcţie de nivelul performanţei sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:
a) – 100% pentru prima medalie de aur obţinută la jocurile olimpice;
a) – 80% pentru prima medalie de argint obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele mondiale;
a) – 70% pentru prima medalie de bronz obţinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obţinută la campionatele europene;
b) 50% din valoarea îndemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur obţinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau campionatele europene.
(6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion olimpic şi cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performanţă se cumulează cu cea pentru performantă inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. )5) lit. b).
(9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plăteşte lunar în lei şi nu este impozabilă.

Titlul XII – Baza materială pentru activitatea sportivă

Art. 78
(1) În sensul prezenţei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor şi spatiilor, precum şi amenajările, instalaţiile şi construcţiile care sunt destinate organizării şi desfăşurării activităţii de educaţie fizica şi sport.

Art. 78^1
Autorităţile administraţiei publice şi societăţile comerciale care au dobândit sau deţin baze şi/sau instalaţii sportive sunt obligate să păstreze destinaţia acestora şi să le menţină în stare de funcţionare.

Art. 79

(1) Schimbarea destinaţiei sau desfiinţarea unor baze sportive aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului şi cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desfiinţate.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi societăţilor comerciale care deţin active patrimoniale destinate activităţii sportive ce au aparţinut statului.

Am citit-o cu atenţie şi nu pot să nu remarc că ea pare foarte faină. Dacă ai ignora realitatea, această lege pictează o imagine idilică. Ar fi multe de spus însă rămân cu un semn mare de întrebare vis-a-vis de pista de atletism de pe Stadionul Naţional. Conform legii ar trebui să fie o bază nouă construită similară cu cea desfiinţată, personal, nu ştiu care este aceasta.

O fi undeva ascunsă, a dat cineva peste ea?

Desigur, spre deosebire de legea “invechita” din 1968 care prevedea că noua bază trebuie să asigure cel puţin dimensiunile, capacitatea şi numărul de elemente componente ale bazei desfiinţate, legea nouă, mai modernă, impune sa fie doar asemănătoare. O pistă de tartan cu 4 culoare şi 100 de scaune pe margine ar putea fi asemănătoare cu vechea pistă, până la urmă şi un teren din curtea şcolii poate fi asemănător. Doar poţi să faci acelaşi lucru şi să alergi ca hamesterul în cerc. Pretenţiosi mai suntem :-p.

Share your love
Gabriel Solomon
Gabriel Solomon

Ultramaratonist, Galantom, organizator de evenimente sportive

Articles: 1220

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.